Reglement openluchtvelden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENLUCHTVELDEN
Goedgekeurd op en van kracht sinds 12/3/2017

A. Beheer
A.1 De openlucht tennisvelden gelegen Polderbos 3 in De Pinte, worden beheerd door de vzw Tennisclub De Pinte. De terreinen zijn het ganse jaar toegankelijk.

B. Leden
B.1 De velden zijn voorbehouden voor de leden van de tennisclub. Dit lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij de aansluiting ontvangt het lid een badge dat toegang geeft tot de reservatieruimte in het clubhuis en de ballon.

C. Gastspelers
C.1 In afwijking van voorgaande bepaling onder art B.1 mogen “ gasten ” de speelvelden gebruiken op uitnodiging van en samen met een lid , mits voldaan wordt aan art F.1 van dit reglement.

D. Reservaties
D.1 Alleen leden hebben reservatierecht. Leden die tegen het tarief “jeugd” of “senior” aan een verminderde prijs inschrijven, mogen op weekdagen niet reserveren na 19 u.
D.2 Een lid reserveert een terrein voor een gekozen dag en uur via internet van thuis uit of van eender waar; dit kan ook gebeuren op scherm in het reservatielokaal of, wanneer het clubhuis open is, in de gelagzaal.
D.3 Een reservatie vervalt 10 min na de aanvang van het speeluur.

E. Annulatie
E.1 Van zodra iemand vaststelt geen gebruik te kunnen maken van zijn reservatie is hij verplicht deze zo snel mogelijk en ten laatste EEN uur vóór de aanvang van het gereserveerde uur te annuleren. Dit gebeurt via internet van thuis uit of van eender waar of op scherm in het reservatielokaal of, wanneer het clubhuis open is, in de gelagzaal.

F. Spelen met gast
F.1 Indien er een niet-lid deelneemt aan het spel zal het lid dit kenbaar maken door een gast toe te voegen bij zijn reservering . Een bedrag, dat jaarlijks door het bestuur wordt bepaald, zal hiervoor bij het lid dat gereserveerd heeft in rekening worden gebracht . Indien het reservatiesysteem niet in dienst is mag slechts gespeeld worden met een genodigde als vooraf het secretariaat of een bestuurslid verwittigd werd. De betaling dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de vraag tot betaling . Als de betaling niet tijdig gebeurt zal één herinnering gestuurd worden waarvoor een administratieve kost van €10 wordt aangerekend. Indien de betaling dan nog langer dan 8 dagen uitblijft, zal het lid geschorst worden tot op het ogenblik dat de betaling is gebeurd.

G. Spel
G.1 Er mag slechts gespeeld worden na voorafgaande reservering.

H. Allerlei
H.1 Afwijkingen van voorgaande artikelen worden toegestaan ter gelegenheid van sportactiviteiten die deel uitmaken van de tennissport (tornooien, initiaties, …) Dergelijke activiteiten worden door het bestuur vooraf ingevoerd in het reservatiesysteem.

H.2 Ieder lid verbindt er zich toe onderhavig reglement te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Personen die handelen in tegenstrijd met onderhavige bepalingen, stellen zich bloot aan sancties te nemen door de Raad van Bestuur.

H.3 De tennisvelden mogen alleen betreden worden met niet bevuilde tennisschoenen. Enkel de personen die deelnemen aan het spel mogen zich binnen de omheining bevinden. Dieren zijn niet toegelaten. Om veiligheidsredenen moeten kinderen die niet deelnemen aan het tennisspel buiten de omheining blijven.

H.4 Wat de tennisopleiding betreft heeft TKDP een overeenkomst gesloten met de tennisschool TSDP vzw, die hiermee het alleenrecht van opleiding heeft verworven op de terreinen van TKDP. Alleen het bestuur van TKDP kan beslissen of dit alleenrecht geschonden werd.

H.5 De terreinen zijn uitgerust met verlichting. Er worden geen extra kosten aang erekend wanneer gespeeld wordt met verlichting.

H.6 Ieder lid is verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen) vanaf de achtste dag die volgt op de dag van inschrijving. Gasten (zie F.3) die geen lid zijn van Tennis Vlaanderen zijn NIET VERZEKERD . Ieder ongeval dient gemeld te worden op het secretariaat binnen de 48u . Formulieren voor dergelijke aangiften kunnen verkregen worden op het secretariaat en in het clubhuis.

H.7 Ieder lid van Tennisclub De Pinte (TKDP) wordt automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen voor zover hij/zij er nog niet aangesloten is via een andere club.

H.8 De twee parkeerplaatsen vóór het clubhuis zijn uitsluitend voorbehouden voor LADEN EN LOSSEN en voor de KANTINIER.

H.9 Op het einde van de speelbeurt dienen de terreinen geveegd te worden door de spelers.

I. Lidgelden en bijkomende speelkosten

I.1 De tarieven van lidgeld worden jaarlijks aan de leden medegedeeld en openbaar gemaakt door affichage in het clubhuis en op de berichtenborden.

I.2 Ook de bijkomende speelkosten per terrein en per uur voor het spelen met (een) gastspeler(s) worden op dezelfde manier medegedeeld (zie ook art. F1).

I.3 Lidgelden zijn definitief verworven en worden niet terugbetaald.

Het Bestuur

Tennisclub De Pinte vzw
Polderbos 3, 9840 De Pinte
ON 0419 193 517
RPR Gent (afd. Gent)
Email: tcdp@tcdp.be
Tel: 09 282 00 98
BE57 0682 2602 0535